وبلاگ

Foto

مصاحبه با مدیر عامل تاما پارت

چنانچه مستحضرید ما در تبریز انجمنی داریم بنام انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز که به اختصار انجمن قطعه سازان می گویند که در زمره اولین انجمن های کارفرمایی در کشور و به روایتی اولین انجمن کارفرمایی قطعه سازان کشور است که مجوز خود را در 11 آبان سال 1373 از وزارت کار دریافت کرده است.( انجمن قطعه سازان تهران 23 آبان 1374 مجوز گرفته است). 
Foto

گزارش تصویری فروشگاه تبریز

گزارش تصویری فروشگاه تبریز
Foto

گزارش تصویری عملیات احداث ساختمان مرکزی

گزارش تصویری عملیات احداث ساختمان مرکزی